15823568_1212812318809953_7128636380070273573_n (1)

Happy New Year!

January 9th 2017 Categories: Tags:

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION!

Cheers to 2017!

Als eerste wil ik iedereen een heel gezond, liefdevol en gelukkig nieuwjaar wensen! Met Oud en Nieuw heb ik naast proosten op het nieuwe jaar ook even stilgestaan bij alles wat ik in 2016 heb mogen beleven. Ik heb mooie reizen gemaakt, ben veertig jaar worden en het belangrijkste is dat mijn gezondheid stabiel is gebleven dit jaar. Het blijft een struggle en ik moet goed voor mezelf zorgen. Maar ik ben trots op mezelf dat ik het toch maar weer gehaald heb tot 2017 en dat ik ondanks alles blijf doorgaan en van het leven blijf genieten. Ook in het nieuwe jaar ga ik mijn best doen om dat vol te houden. En het nieuwe jaar inluiden in Canada, is toch een heel goed begin zou ik zo zeggen! Cheers!

Goede voornemens

Normaalgesproken ben ik geen fan van goede voornemens. Ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Met het maken van veranderingen in je leven kun je wat mij betreft elke dag beginnen, daarvoor hoef je echt niet op het nieuwe jaar te wachten. Maar ik kwam onlangs iets tegen wat ik wel een mooie uitdaging vind. Het is een lastige en ik weet niet of het me gaat lukken. Misschien als jullie allemaal meedoen… (knipoog).

Social media

Net als veel mensen check ik regelmatig facebook, chat ik met familie en vrienden en post ik foto’s en berichten. Voor mij draait social media en met name facebook vooral om contact met vrienden en familie over de hele wereld. Ik vind het fijn om zo toch nog een beetje bij te kunnen houden wat er zoal in hun levens speelt. Zeker nu ik voor langere tijd in het buitenland zit.

Nepberichten

Maar het valt het me steeds meer op dat veel mensen wel erg veel waarde hechten aan facebook en andere social media. Jullie hebben vast het een en ander meegekregen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hier in Canada werden we er dagelijks mee doodgegooid. Logisch aangezien Amerika hun directe buurland is. Presidentskandidaat Hilary Clinton beschuldigde social media er van dat berichtgeving online heeft bijgedragen aan het verliezen van de verkiezingen. Waar of niet. Het feit blijft dat social media een grote invloed hebben.

Het lijkt tegenwoordig wel alsof dingen niet tellen als het niet eerst op facebook heeft gestaan. Nu lees je op facebook dat je vriendin een nieuwe relatie heeft of dat je nicht een nieuwe job heeft. Dan mag ik misschien ouderwets zijn, maar ik hoor dat soort dingen toch liever face to face. En als je bedenkt dat veel (jonge) mensen vandaag websites als facebook en twitter gebruiken als hun (enige) nieuwsbron vind ik dat best zorgwekkend. Zeker nu blijkt dat er ook veel fake berichten tussen zitten. Social media giganten zoals facebook en google gaan daarom nu stappen ondernemen om nepberichten te weren. Een goede zet vind ik aangezien social media tegenwoordig zo’n belangrijk onderdeel uitmaken van de samenleving.

Perfect leventje

Als je naar facebook kijkt, kan het soms lijken alsof veel facebookvrienden een ‘perfect’ leventje hebben. Dat je bijna aan jezelf gaat twijfelen wat je verkeerd doet. Bij sommige mensen lijkt er zelfs een element bij te zitten van ‘kijk mij nou’, alsof ze het bij anderen willen inwrijven. Wie wil er nu een foto zien van vrienden op een strand in Hawaii terwijl jij zit weg te vriezen in het koude Nederland of in mijn geval Canada? Of een kerstfoto van een happy family terwijl jouw vriend net jullie relatie heeft verbroken. Niet echt een boost voor je humeur. Snap ik helemaal. Dat soort dingen raken mij af en toe ook wel. Maar onthoud dan dat facebook slechts een eendimensionaal medium is. De meeste mensen zetten alleen leuke dingen en hun mooiste foto’s op facebook (al dan niet gephotoshopt of met een flatterend filtertje erover heen). Heel begrijpelijk. En ik moet toegeven dat ik mezelf daar ook wel eens schuldig aan maak.

Schijnwereld

Facebook is in zekere zin een schijnwereld. Het laat in feite alleen hoogtepunten zien en nauwelijks de nare dingen die mensen meemaken. Dat betekent niet dat die er niet zijn. Want uit ervaring weet ik dat achter al die vrolijke foto’s en (soms overdreven) positieve posts, vaak veel meer gaande is en mensen eigenlijk alleen de schone schijn proberen op te houden. Waar ik me wel eens aan stoor is dat ik regelmatig zie dat mensen ergens zijn waar ze het zo geweldig naar hun zin hebben (gezellig he vakantieman!) en dan elke vijf minuten foto’s posten op facebook. Ik vraag me dan af; wie probeer je nu te overtuigen? De buitenwereld of misschien toch jezelf? En als je het echt zo naar je zin hebt, waarom zit je dan op facebook? Moet je dan niet gewoon genieten van het moment? Kortom, mensen die op facebook een geweldig leven lijken te hebben, hebben net als iederen hun ups en downs en vaak genoeg is er ook in hun leven van alles mis. Dus laat je niet gek maken en ga je zeker niet rot voelen over je eigen leven omdat je denkt dat het leven van een ander zoveel leuker lijkt. Blijf niet hangen in de uiterlijke schijn van andermans leven en leef je eigen leven! Ik heb inmiddels wel geleerd dat het gras echt niet altijd groener is aan de andere kant!

Don’t broadcast every high or hide every low in your life. Stop trying convince the world you have a life. Just live!

Deense studie

Blijkbaar ben ik niet de enige die over dit onderwerp nadenkt. Een recent onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen oppert dat je je door overmatig gebruik van social media flink ellendig kan voelen. Volgens de Deense studie onder meer dan 1000 deelnemers, vooral vrouwen, kan het regelmatig gebruiken van sociale netwerken zoals facebook een negatief effect hebben op je emotionele welzijn en de tevredenheid met je leven. De onderzoekers waarschuwen voor gevoelens van afgunst en jaloezie en een achteruitgang van je gemoedstoestand door het te lang kijken naar andermans social media pagina’s. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen onrealistische sociale vergelijkigen gaan maken en zich rot voelen over hun eigen leven. Veel mensen raken geirriteerd en neerslachtig door het urenlang staren naar (opschepperige of overdreven) berichten van anderen op hun scherm. Maar de onderzoekers zeggen dat het anders kan. Actief gesprekken en connecties aangaan op social media blijkt een veel positievere ervaring te zijn, dan alleen op een passieve manier de sociale netwerken afstruinen, aldus de studie. Klinkt logisch, want op die manier krijg je een veel beter en vollediger beeld van wat er speelt bij je facebookvrienden.

Facebook break

Een andere aanpak om je gemoedstoestand te verbeteren, zegt de studie, is om een break te nemen en een week lang helemaal met het gebruik van social media te stoppen. Het gaat moeilijk worden, het is inmiddels zo’n gewoonte om ‘s ochtends en ‘s avonds voor het slapengaan even facebook te checken. Maar ik ga het proberen. De laatste week van januari geen facebook voor mij. Doen jullie met me mee?

 

======================= ENGLISH TRANSLATION =============================

Cheers to 2017!

First off I want to wish everyone a healthy, happy new year filled with love! In addition to toasting to the new year ahead on New Years Eve I took a moment to reflect on everything I was able to experience in 2016. I have made some amazing trips, turned forty and the most important thing was that my health remained stable in the past year. It is still a struggle and i have to keep taking good care of myself. But I’m proud of myself for making it to 2017 and that despite everything I keep going and I keep enjoying life. In the new year I will continue to try and keep that up. And ringing in the New Year in Canada, is a very good start I would say! Cheers!

New Years resolution

Normally I’m not a big fan of New Years resolutions. Nonsense as far as I’m concerned. Making changes in your life is something you can start doing every day, you don’t have to wait for the New Year. But I recently found something that could be a good challenge. It is a tough one and I don’t know if I will be able to do it. Maybe if you will all join me… (wink).

Social media

As a lot of people do, I check facebook regularly, chat with friends and family on there and post pictures and messages. For me social media is about staying in touch with friends and family allover the world. I like that this way I am still able to keep up with what is going on in their lives. Especially now that I’m abroad myself for an extended period of time.

Fake messages

But I’m starting to notice more and more that a lot of people value facebook and other social media a little bit too much. I’m sure you have gotten some of the coverage about the American presidential elections. Here in Canada we were bombarded with it daily. Makes sense since the US is there direct neighbor. Presidential candidate Hillary Clinton accused social media coverage of contributing to losing the elections. True or not. The fact remains that social media have a big impact.

These days it seems that a lot of things aren’t real or don’t count until they were posted on facebook first. Nowadays you read on facebook that your friend has a new relationship or that your cousin has a new job. I might be old fashioned, but I still like to hear about those things face to face. And when you consider that a lot of (young) people present-day rely on websites as facebook and twitter as their (only) newssource, I find that worrying. Especially now that it turns out that there are a lot of fake messages on social media. Social media giants facebook and google are now planning on taking steps to bar fake messages. A good thing as far as I’m concerned as social media nowadays are such an important part of society.

Perfect life

When you look at facebook, sometimes it can seem like a lot of your facebook friends have a ‘perfect’ life. So much so that you almost start to question yourself if you are doing something wrong in your life. With some people it almost seems as if they are rubbing it in and say ‘look at me and my amazing life’. Who wants to see a picture of friends on a beach in Hawaii while you are almost freezing to death in a cold Netherlands or Canada in my case? Or a happy Christmas family photo while your boyfriend just dumped you. Not exactly a boost for your mood. I totally get that. Things like that bother me too sometimes. But keep in mind that facebook is just a one dimensional medium. Most people only post fun things and their best pictures on facebook (wether or not helped by photoshop or a flattering filter). Very understandable. I have to admit that I sometimes am guilty of that as well.

Pretend world

In a way facebook is a pretend world. Basically it only shows the highlights and hardly any of the lows that people go through. That doesn’t mean that they don’t exist. I know from experience that behind all the happy pictures and (sometimes over the top) positive post, a lot more is going on and people are just trying to keep up appearances. What bothers me is that I often see that people are somewhere where they are said to be having a wonderful time, but still post pictures every five minutes. That makes me wonder; who are you trying to convince here? The outside world or maybe yourself? And if you really are having such an amazing time, why are you on facebook? Aren’t you suppose to be enjoying the moment? All in all people on facebook that seem to have an amazing life, have ups and downs just like everyone else and more often then not a lot of things are wrong in their lives as well.  So don’t let it get to you and don’t feel miserable about your own life because you think someone else’s life is so much better. Don’t get hung up on other people’s outward appearances, just live your own life. Along the way I have learned that the grass really isn’t that much greener on the other side!

“Don’t broadcast every high or hide every low in your life. Stop trying convince the world you have a life. Just live!”

Danish study

Apparently I’m not the only one thinking about this matter. A recent study by the University of Copenhagen suggests that excessive use of social media can make you feel miserable. According to the Danish study of more than 1,000 participants, mostly women, regular use of social networking such as Facebook can negatively affect your emotional well-being and satisfaction with life. Researchers particularly warn for feelings of envy and a deterioration of mood from spending too long looking at other people’s social media pages. This is caused by unrealistic social comparisons that make them feel miserable about their own life. A lot of people get irritated and depressed by staring at (boasting or exaggerated) messages from others on their screen. But researchers say it does not have to be that way. Actively engaging in conversations, interacting and connecting with people on social media seems to be a much more positive experience then just passively lurking, says the study. Makes sense, because that way you get a better and more complete image of what is really going on in the lives of your facebook friends.

Facebook break

Another approach to improve your well being, says the study, is to take a break and stop using social media altogether for a week. It is going to be hard, it has become such a habit to check facebook in the morning and at night before bed. But I’m going to try. The last week of January will be facebook free for me. Are you with me?