blog3

In loving memory

March 9th 2017 Categories: Tags:

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION!

Verlies

Het is alweer een tijdje geleden dat ik mezelf de uitdaging stelde om een week lang een break te nemen van facebook. Mijn plan was om na afloop gelijk te melden hoe mijn experiment was verlopen. Helaas kreeg ik te maken met een intens verdrietig en onverwachts sterfgeval in mijn familie eind januari, mijn 16-jarige neefje Noah. Een jong leven vol belofte dat zo plotseling en veel te vroeg uit ons midden verdween. Hard te verteren en te bevatten voor mij en mijn familie. Vooral zijn ouders blijven achter met zoveel verdriet en onbeantwoorde vragen. Ik kan alleen maar hopen dat mijn neefje Noah nu verlost is van al zijn pijn en verdriet, dat hij rust heeft en gelukkig is. Ik kan weinig doen om het verdriet van mijn familie te verzachten. Omdat ik momenteel aan de andere kant van de wereld in Canada zit, kan ik er nu niet fysiek voor hen zijn, maar ook van een afstand leef ik enorm met hen mee en in gedachten ben ik bij hen. En op mijn eigen manier wil ik Noah, zijn leven en nagedachtenis eren. Vandaar dat ik deze blogpost opdraag aan mijn neefje, een bijzondere, lieve, gevoelige en intelligente jongen. Rust zacht lieve Noah!

Sterfelijkheid

Deze trieste gebeurtenis en het verdriet van mijn familie confronteerde me ook weer even met mijn eigen gezondheidssituatie en mijn eigen sterfelijkheid. Altijd een moeilijk en angstig gegeven om bij stil te staan. En niet eens zozeer voor mezelf, ik heb geaccepteerd dat het is zoals het is. Maar wat het zal doen met mijn familie? Mijn ouders, mijn broers en zus en nichtjes. Daar maak ik me wel zorgen om. Maar ondanks alles, is dit voor mij toch ook weer even een extra bevestiging hoe kort het leven daadwerkelijk kan zijn en hoe belangrijk het is om te genieten van het leven en van elkaar. Knuffel en kus je dierbaren altijd, vertel hen regelmatig dat je van hen houdt en ga nooit slapen of verlaat nooit het huis terwijl je boos bent op elkaar. Want je weet nooit of je nog meer tijd samen zal hebben, een volgende dag met elkaar is tenslotte nooit beloofd. En ik weet dat ik in herhaling val. Maar ik zeg het nog maar een keer: geniet van het leven en zorg dat elke dag en elk klein moment telt!

 

 

Facebook break

Zoals je je vast kunt voorstellen, kwam mijn facebook challenge even op de achtergrond te staan. Het heeft me flink geraakt en een tijd lang vond ik het moeilijk om mezelf te motiveren om het schrijven weer op te pakken. Ik had even tijd nodig. En nu ben ik er klaar voor om terug te komen op hoe mijn facebookloze week is verlopen… Eigenlijk is het me heel goed af gegaan. Het was minder moeilijk dan ik van tevoren gedacht had. Ik moet toegeven dat het de eerste dagen wel even wennen was. Het was toch een soort gewoonte geworden om in ieder geval elke ochtend en elke avond voor het slapen gaan even te checken wat er op facebook te beleven was. Maar dat gevoel verdween al snel. Al was het wel even lastig toen mijn neefje overleed, dan wil je toch bepaalde mensen een hart onder de riem steken en ook alle reacties op facebook lezen. Maar ik heb het vol gehouden en heb er een aantal goede inzichten aan over gehouden aangaande wat een impact social media op je kan hebben, hoeveel van onze tijd het opslokt en wat een prominente plek het ineemt in ons dagelijks leven. Gaandeweg realiseerde ik me dat er ongemerkt toch een bepaalde druk ontstaat om alles te ‘moeten’ lezen en overal op te ‘moeten’ reageren. Je krijgt het gevoel dat je alles en iedereen moet bijhouden en als je dat niet doet, heb je het gevoel dat je achter loopt. Zeker voor gevoelige mensen zoals ik, kunnen al die indrukken op facebook soms overweldigend zijn en veel energie kosten.

Opluchting

Nu die druk er niet was, voelde het bijna als een soort opluchting. Ik voelde veel meer innerlijke rust en er was meer ruimte voor andere dingen. Bewegen, wandelen met de hond, (hardcore) puzzelen, schrijven en gewoon genieten van de kleine dingen. Ik baalde af en toe wel een beetje van het weer, er was veel sneeuw wat het lastig maakte om naar buiten te gaan. Maar wat was het gezegde ook alweer? Als het niet linksom gaat, dan maar rechtsom. Ik doe nu een fitness challenge van dertig dagen. Elke dag krijg je een fitnessvideo van vijftien minuten toegestuurd en het is leuk om te doen. Zo blijf ik ondanks de sneeuw in ieder geval toch in beweging. En ik heb een goede start gemaakt met een puzzel van 3000 stukjes. Een hele uitdaging en het duurde even maar hij is af hoor! Ondanks dat mijn facebook break allang voorbij is, merk ik dat ik gewoonweg minder behoefte heb om constant op facebook te kijken. Het is niet meer zo belangrijk als voorheen. Er zijn zoveel dingen in het leven die veel waardevoller zijn dan social media.

 

 

========================================= ENGLISH TRANSLATION =========================================

Loss

It has been a while since I challenged myself to take a break from facebook for a week. My plan was to report back to you right away about how my experiment turned out. Unfortunately I was dealing with an extremely sad and unexpected death in my family at the end of January, my 16 year old cousin Noah. A young life full of promise disappeared from our midst so suddenly and way too soon. Hard to comprehend and process for me and my family. Especially his parents are left behind with an enormous amount of sorrow and so many unanswered questions. I can only hope that my cousin Noah is now set free of all his pain and sadness, that he is at peace now and happy. There is not much I can do to ease my family’s pain. Because I’m on the other side of the world in Canada right now, I can’t really physically be there for them, but from a distance I still think of them and sympathize with them. And in my own way I want to honor Noah, his life and his memory. For that reason I dedicate this blog post to Noah, a special, sweet, sensitive and intelligent boy. May you rest in peace Noah!

Mortality

This sad event and the pain of my family confronted me with my own health situation and my own mortality. Always a difficult and scary thing to think of. And not even so much for myself, I have accepted that it is what it is. But what will it do to my family? My parents, my brothers, sister and nieces. I do worry about that. But despite all of this, for me this is once again a reminder how short life truly can be and it strengthened my believe in how important it is to enjoy life and enjoy each other. Always hug and kiss your loved ones, tell them regularly how much you love them. Never go to sleep or leave the house angry with each other. Because you never know if you will have another day together. A next day with them is never promised. En I know I sound like a broken record. But I’m saying this again; enjoy life and make every day and every little moment count!

Facebook break

As you can probably imagine my facebook challenge ended up on the backburner for a while. It hit me pretty hard and for a while I had a hard time motivating myself to start writing again. I needed some time. Now I’m ready to return to how my week without facebook turned out… Surprisingly it went really well. It was not as hard as I had thought it would be in advance. I have to admit that the first few days it took some getting used to. It had become one of my habits to check what was going on on facebook at least every morning and every night before going to sleep. But that urge disappeared soon. Altho it was hard when my cousin died, I wanted to tell certain people that I was thinking about them and read all the reactions on facebook. But I sticked with it and ended up with some great insights in how much impact social media can have on you, how much of our time it consumes and what a prominent place it has in our daily lives. Slowly I started to realize that unconsciously a certain pressure arises to ‘have’ to read and respond to everything. It makes you feel like you have to keep up with everything and everyone and if you don’t you feel like you are behind on life. Especially for sensitive people like myself all those impressions on facebook can be overwhelming en can cost a lot of energy.

Relief

Now that that pressure wasn’t there anymore it almost felt like a relief.  I felt a lot more inner peace and there was more room for other things. Exercising, walking the dog, (hardcore) puzzling, writing and just enjoying the little things. I was a little bummed out by the weather, there was lots of snow that made it difficult to go outside. But what was the saying again? If it doesn’t go one way then try another. Right now I’m doing a 30 day fitness challenge. Every day I get a 15 minute work out video and it is a lot of fun to do. This way I keep moving despite of the snow. And I made a good start in doing a puzzle of 3000 pieces. It was a challenge and it took a while, but it is all done now! Eventho my facebook break is long gone, I notice that I just have less desire to constantly check facebook. Somehow it’s just not as important as it was before. So many things in real life are so much more valuable then social media.