20170123_151106_001

The power of positivity

January 26th 2017 Categories: Tags:

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION!

Facebook challenge

In mijn vorige blogpost heb ik jullie al verteld over de uitdaging die ik aanga. De laatste week van januari zal ik niet op facebook actief zijn. Ik zal mijn facebookpagina niet bezoeken, geen berichten of foto’s posten, geen berichten van anderen lezen, liken of erop reageren. Wel zal ik nog steeds bereikbaar zijn via messenger, aangezien dat de enige manier is waarop ik met sommige mensen contact kan hebben. Het kan nooit kwaad om de social media wereld even los te laten en tijd te maken voor andere dingen zoals lezen, wandelen, naar muziek luisteren en ik ben begonnen aan een puzzel met 3000 stukjes. Daar ben ik wel even zoet mee. Dus ik zal me niet vervelen haha. Ik ben benieuwd of ik het kan volhouden. Ik begin vandaag met deze uitdaging. Maar voor die tijd op de valreep nog een nieuwe blogpost!

Fabelachtig mooi

Ondanks de tijd van het jaar en veel regen de afgelopen weken, werd ik gisteren wakker op een prachtige dag hier op Vancouver Island. De zon scheen volop en het was droog. Yes! De perfecte gelegenheid om een lekkere wandeling te maken in de omgeving met Shanna, de hond van vrienden. Het voelde goed om weer even te genieten van de prachtige omgeving hier, de buitenlucht en de zon op mijn gezicht. De omgeving is hier zo fabelachtig mooi. Een van de dingen die ik erg ga missen als ik terug naar huis ga. Wandelen is tegelijkertijd inspannend en ontspannend. De wandeling over het (metaforische levens)pad gaf me de rust en ruimte om mijn gedachten op een rijtje zetten en na te denken over bepaalde levensvragen die door in mijn hoofd rond dwarrelen.

Intens genieten

Een paar dagen geleden kreeg ik de vraag: hoe blijf jij ondanks alles zo positief? Ik had daar geen kant en klaar antwoord op en ik realiseerde me dat het antwoord niet simpel of eenduidig is, er zitten vele facetten aan. Het zette me aan het denken over de kracht van positiviteit. Ik heb lang geleden geleerd dat er geen positiviteit bestaat zonder negativiteit, geen goed zonder kwaad, geen geluk zonder verdriet en geen licht zonder duisternis. Die momenten waarop je de andere kant van de medaille te zien krijgt, zijn de momenten waarop je positiviteit, goedheid, geluk en licht leert zien en bovenal leert waarderen. Zoals songwriter Leonard Cohen dat zo mooi zei: ‘There is a crack in everything. That’s how the light gets in.’ Hoe heftig het ook is dat deze rotziekte nodig was om deze boodschap bij mij te benadrukken, alles wat ik heb doorgemaakt en het feit dat ik ongeneeslijk ziek ben, heeft mijn ogen geopend voor wat echt belangrijk is in het leven. En wat belangrijk zou moeten zijn in ieders leven. Ik realiseer me dat dit besef voor mensen die niet in mijn schoenen staan, moeilijk te bevatten is. Maar het heeft me geleerd intens te genieten van elke dag en elk moment. En die boodschap zal ik blijven uitdragen zolang ik kan in de hoop dat ook andere mensen dat gaan inzien.

Kwetsbare balans

Natuurlijk heb ik ook genoeg moeilijke dagen. Momenten dat ik me verdrietig, down of bang voel of dat het me allemaal even teveel wordt. Ik ben tenslotte ook maar een mens. En daarbij ook nog erg gevoelig. Zolang alles in balans is, gaat het goed en ben ik happy. Maar het is een kwetsbare balans. Ik beschrijf mijn emotionele gestel vaak met de volgende metafoor; ik loop op een bergrichel en heb voldoende energie om in balans te blijven op de richel. Maar als er ingrijpende, stressvolle dingen gebeuren dan voelt het alsof er stenen vanaf de berg naar beneden worden gegooid, dan raak ik uit balans en kukel ik van de berg af. Misschien kun je het niet altijd aan me zien, maar ook voor mij blijft het een dagelijkse struggle om positief te blijven en niet van mijn pad te raken. Maar ik blijf vechten! Want ondanks dat ik best pessimistisch kan zijn (zelf noem ik het liever realistisch), weiger ik om op te geven. Ik kan op de bank gaan zitten janken. En geloof me die dagen heb ik ook echt wel (daar ben ik heel eerlijk in). Maar de realiteit is dat je er niets mee bereikt. Ik heb dus geen andere keus dan om het onaanvaardbare te aanvaarden en er het beste van te maken. En dat is wat ik doe, elke dag opnieuw.

Klein gebaar

Regelmatig word ik er door de woorden en acties van de mensen om me heen aan herinnerd hoeveel kracht positiviteit heeft en geeft. In mijn optiek is positiviteit een van de grootste helende krachten in onze maatschappij. Het is een kwestie van actie reactie. Als jij positiviteit uitstraalt en anderen op een positieve manier benadert dan is het voor de ander ook makkelijker om op een positieve wijze te reageren. Je krijgt terug wat je uitdraagt. Een paar bemoedigende woorden of een knuffel kosten je niets maar zulke kleine gebaren kunnen voor een ander een wereld van verschil maken. Een klein beetje positiviteit, liefde, begrip en medeleven doen wonderen. Wees lief en sta open voor je medemensen, luister echt, wees begripvol en oordeel niet te snel want je hebt geen idee wat die ander doormaakt. Kortom, bejegen een ander zoals je zelf bejegend wenst te worden. Daarom blijf ik erop hameren: Geniet van het leven en van elkaar voordat het niet meer kan! En dat is precies wat ik heb gedaan tijdens mijn wandeling gisteren. Genieten van de zon, de blauwe lucht, de rust en stilte, het bos, de kabbelende rivier en de hond die ontspannen, maar vol enthousiasme langs het wandelpad dartelde.

Passende quote

Ik neem het leven dag bij dag en zoek naar de (kleine) dingen in het leven die me blij maken zoals reizen, schrijven en fotograferen. Maar ook simpele dingen zoals een mooie zonsondergang (ben meestal niet vroeg genoeg op voor zonsopgangen haha), een fijne wandeling, een goed gesprek of een knuffel kunnen me een boost geven. Al die dingen samen helpen me de dag door, op naar de volgende dag. Een mooie, passende quote van iemand die me onlangs via mijn blog benaderde sluit daar goed op aan. ‘Als je geen dagen kunt toevoegen aan het leven, dan moet je maar leven toevoegen aan de dagen’. Ironisch genoeg was dat eigenlijk precies het antwoord dat ik zocht op de eerder gestelde vraag over hoe ik positief blijf. Typisch hoe dingen soms op zijn plek vallen en je antwoorden krijgt uit onverwachte hoeken. Life is a journey so you might as well enjoy the ride!

 

 

========================================== ENGLISH TRANSLATION ==========================================

Facebook challenge

In my last blog post I told you about the challenge I’m going to take on. The last week of January I will not be active on facebook. I will not visit my facebook page, won’t post messages or pictures, won’t read, like or respond to messages from others. However I will still be available on messenger since that is the only way I can stay in touch with some people.  I think it will be good to let go of the social media world for a bit and make time for other things like reading, taking walks, listen to music and I have started a puzzle with 3000 pieces. That should keep me busy for a while. So I won’t be bored haha. I’m curious to see if I can do this. I will start this challenge today. But before that in the nick of time a new blog post!

Incredibly beautiful

Despite the time of year and a lot of rain over the last few week, yesterday I woke up to a beautiful day here on Vancouver Island. The sun was shining and there was no rain. Yes! A perfect opportunity to take a nice walk outside with Shanna, my friends dog. It felt good to enjoy the incredibly beautiful surroundings here, get some air and feel the sun on my face. It is so incredibly beautiful here. One of the things I will definitely miss when I go home. Hiking is strenuous and relaxing at the same time. The walk on the (metaphorical path of life) trail gave me peace and quiet and space to clear my head, gather my thoughts and think about some life questions that are whirling around in my head.

Truly enjoy

A couple of days ago I got the question; how do you stay so positive despite of everything? I didn’t have an instant answer to that and I realized that there is no simple, clear-cut answer, there are many aspects to this. It got me thinking about the power of positivity. I’ve learned a long time ago that there is no positivity without negativity, no good without evil, no happiness without sadness and no light without darkness. Those moment when you get to see the other side of the coin, are the moments when you learn to see and above all value positivity, good, happiness and light. Like songwriter Leonard Cohen once said so beautifully: ‘There is a crack in everything. That’s how the light gets in.’ No matter how much it sucks that this horrible disease was needed to make me see this, everything I’ve been through and the fact that I’m incurably ill has opened my eyes to what matters most in life. And what should matter in everyone’s life. I realize that this awareness is hard to fathom for people who are not in my shoes. But it has taught me to truly enjoy every day and every moment. And I will keep sharing that message as long as I can, hoping that other people will see that too.

Vulnerable balance

Of course I have tough days too. Moments that I feel sad, down or scared or moments that everything gets to overwhelming for me. I’m only human. And a very sensitive one in that. As long as everything is in balance, it goes well and I’m happy. But it is a vulnerable balance. I usually describe my emotional state of mind with the following metaphor; I’m walking on an edge of a mountain and I have just enough energy to stay in balance on the edge. But when stressful, drastic things happen then it feels like rocks are being thrown down the mountain, then I lose my balance and fall off the mountain. You might not always be able to tell by looking at me, but even for me it’s a daily struggle to stay positive and stay on my path. But I will keep fighting! Despite the fact that I can sometimes be pessimistic (I prefer to call it realistic), I refuse to give up. I can sit on the sofa and cry all day. And trust me I have those days too. But the reality is that it doesn’t accomplish anything. I have no other choice but to accept the unacceptable and make the best of it. And that is what I do, every day all over again.

Small gesture

I’m regularly reminded by the actions and words of people around me of the power and strength positivity entails and gives out. In my opinion positivity is one of the greatest healing powers in our society. It’s a matter of action reaction. If you convey positivity and approach people in a positive manner then it will be easier for the other person to respond in a positive way. You get back what you radiate. A few encouraging words or a hug don’t cost you anything but small gestures like that can mean a world of difference to the other person. Just a littlebit of positivity, love, understanding and compassion go a long way. Be kind and open to your fellow human beings, genuinely listen, be understanding and don’t judge too soon, because you have no idea what the other person is going through. Treat people as you wish to be treated yourself.  That is why I keep repeating this: Enjoy life and each other before it is too late. And that is exactly what I did during my walk yesterday. Enjoying the sun, the blue sky, the peace and quiet, the woods, the river and the dog who was trotting along the trail relaxed but excited.

Fitting quote

I take live day by day and look out for the (little) things in life that make me happy like traveling, writing and photography. But also simple things like a sunset (I’m usually not up early enough for sunrises haha), a great walk, a good conversation or a hug can give me a boost. All those things together help me get through the day, on to the next day. A beautiful saying from someone that recently approached me through my blog connects with this well: ‘If you can no longer add days to your life then add life to your days ‘. Ironically enough that was the answer that I was looking for to the question earlier in my blog about how I stay so positive. Strange how sometimes things just fall into place and you get the answers to questions from unexpected places. Life is a journey so you might as well enjoy the ride!

 

1 comment

  1. Harma says:

    Heel mooi en raak geschreven, er zaten stukken tussen die ik zelf precies zo vertel, uitleg, ervaar en uitdraag…ik hopp dat er nog veel meer dagen mogen komen dat je met gemak die bergrichel bewandeld en op de dagen dat je omver kukelt je je gedragen voelt door de warme mensen om je heen en in die vertrouwdheid en nabijheid je tranen worden gedroogd met een lach…
    Dont let your desease change your smile 🙂 dikke kus 💋

Comments are closed.